Hållbarhet med fyra fokusområden

Under året har Volati anslutit sig till FN:s Global Compact. Det innebär att vi åtagit oss att arbeta i enlighet med deras tio principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En viktig förutsättning för Volatis hållbarhetsarbete är viljan, utifrån våra förutsättningar och vår affärsmodell, att bidra till att realisera FN:s globala hållbarhetsmål.  Utifrån genomförd väsentlighetsanalys har Volati identifierat fyra fokusområden för det fortsatta hållbarhetsarbetet

vår årsredovisning, berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med hållbarhetsfrågor.


FokusområdeVäsentliga frågorPåverkan
Affärsetik
  • God affärsetik innebär etiskt affärsmannaskap, antikorruption och mänskliga rättigheter
  • Goda arbetsvillkor och lagefter-levnad i hela värdekedjan i alla våra verksamheter
Påverkan sker i hela koncernen och Volati har både en direkt och en indirekt påverkan
Hälsa och säkerhet
  • Hälsosam och säker arbetsmiljö och arbetsplats
Påverkan sker främst i Volatis affärsenheter och Volati har en indirekt påverkan
Miljö och klimat
  • Reducera klimatavtryck genom effektivisering av energi-användning och reducera CO2-utsläpp
  • Sund resurshantering samt begränsa avfall och svinn i våra verksamheter
Påverkan sker främst i Volatis affärsenheter och Volati har en indirekt påverkan
Mångfald och inkludering
  • Alla människors lika värde
  • Ingen diskriminering eller kränkande särbehandling
Påverkan sker i hela koncernen och Volati har både en direkt och en indirekt påverkan

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.