Personligt ansvar och rapporteringsrutiner vid överträdelse

  • Om en anställd har frågor gällande praktiska situationer (t ex givande eller mottagande av gåvor/förmåner eller intressekonflikter) ska närmaste chef i första hand rådfrågas. Om en anställd misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod ska detta rapporteras snarast till närmaste chef. Om denna är inblandad eller på annat sätt jävig, ska händelsen rapporteras till närmaste högre chef, alternativt enligt den rapporteringsinstruktion som finns för respektive bolag. En anställd som misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot denna uppförandekod kan alltid kontakta Volatis verkställande direktör avseende händelsen.
  • Envar som misstänker ett eventuellt beteende som avviker mot Volatis eller affärsenhetens Uppförandekod kan alltid, om denne känner tvekan inför detta eller är rädd för trakasserier eller andra repressalier, använda Whistleblowerfunktionen, WhistleB, som ett alternativt sätt att rapportera överträdelsen.
  • Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas vid behov. Det får inte förekomma någon form av vedergällning (uppsägning, trakasserier, diskriminering etc.) för anmälan i god tro av avvikelser mot uppförandekoden eller deltagande i företagets utredning av ett klagomål.
  • Visselblåsartjänsten WhistleB kan även användas av personer och företag, till exempel leverantörer, som inte är anställda i Volatikoncernen.

Rapportera här

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer