Vår filosofi: att äga för evigt

Tillväxt via förvärv är en central del av Volatis affärsidé. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya egna affärsenheter, så kallade plattformsförvärv, dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. För att möjliggöra detta har vi utvecklat en strukturerad förvärvsprocess och en tydlig modell för värdering och genomlysning av förvärvsobjekt.

Att vilja äga för evigt är en stark drivkraft för oss. Med vår strategi att förvärva välskötta bolag med starka kassaflöden finns normalt sett inget rationellt skäl för oss att sälja. Samtidigt har vi modet att agera när vi inte längre är den långsiktigt bästa ägaren av en verksamhet.

Vi är noggranna vid utvärdering av nya förvärv – principen är att hellre riskera en utebliven god affär än att riskera att genomföra en dålig affär. Med denna princip som bas för urvalsprocessen görs en sammanvägd bedömning där ett antal förvärvskriterier är vägledande. Ett normalt år utvärderar Volati mer än ett hundratal potentiella förvärvssituationer. Flera av dessa avskrivs på ett tidigt stadium och endast ett fåtal analyseras djupare.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra förvärv vilket i kombination med en aktiv styrelse möjliggör snabba beslut och att vi kan hantera komplexa förvärvssituationer. Sammantaget har detta möjliggjort förvärv av bolag till vad vi bedömer som rimliga värderingar.

Relaterat

Sälj till Volati

Funderar du på att sälja ditt företag eller är du bara nyfiken och vill veta mer om Volati?

Tveka inte att kontakta Volati, 073-096 15 53 eller investeringar@volati.se.

Kontakta oss


Förvärvsprocess - Vi arbetar strukturerat med förvärv

Volati har genom sin långa erfarenhet utarbetat strukturerade processer för genomförande av förvärv. De huvudsakliga faserna i förvärvet omfattas av identifiering av möjliga förvärv, utvärdering, genomförande och integrering av det förvärvade bolaget.

Identifiera

Vi får kontinuerligt förslag på potentiella förvärvsmöjligheter via vårt nätverk. Vissa ägare som vill sälja sina bolag känner till Volati och tar kontakt direkt med oss. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen och endast bolag som uppfyller våra förvärvskriterier analyseras vidare.

Utvärdera

Efter den initiala processen analyseras ett tjugotal bolag vidare internt där Volati skapar sig en djupare förståelse av bland annat bolagets kunderbjudande, marknad och konkurrenssituation, finansiella historik, samt värdering. I samband med detta utformar Volati också en hypotes för hur de kan addera värde i bolaget genom ett aktivt ägande.

Genomföra

I slutfasen av förvärvsprocessen genomför Volati bekräftande kommersiell, finansiell och legal genomlysning av förvärvsobjektet. Större delen av detta arbete sker internt.

Integrera

Efter genomfört förvärv spenderar vi tid med bolagets ledning för en gemensam utarbetning av en strategisk och finansiell plan med tydligt uppställda finansiella mål som bolagets ledning förväntas uppfylla. Vi arbetar sedan aktivt med bolaget genom kontinuerliga uppföljningar av implementeringen av den strategiska planen. Detta sker dels genom styrelsearbetet, men också via löpande dialog med ledningen.


Att sälja sitt livsverk – snabbt, enkelt och tryggt med Volati

Det är ingen lätt sak att sälja sitt livsverk. Utöver en emotionell påverkan är det ibland förenat med en lång och arbetskrävande process där slutresultatet är osäkert och inte alltid slutar med en affär.

En försäljning via rådgivare tar ofta ett halvår. Mycket tid får läggas på marknadsföring, att träffa potentiella köpare och visa detaljerad, ofta känslig, information. Med Volati som köpare förkortas och förenklas säljprocessen avsevärt och sannolikheten för ett avslut ökar också.

Möte med Volati

Försäljningsprocessen börjar ofta informellt med ett samtal över en kopp kaffe. Om tycke uppstår mellan säljaren och Volati sker ett nytt möte och i ett senare skede involveras även nyckelpersoner på bolaget som säljs.

Prisindikation

Volati gör därefter en första utvärdering av företaget, dess marknadsposition, kunder, konkurrenter, finansiella ställning, historik, nyckelpersoner, utvecklingspotential med mera. Utifrån utvärderingen ger Volati en prisindikation.

Företagsbesiktning

Volati genomför därefter en företagsbesiktning, en så kallad due dilligence, där det sker en mer grundlig genomgång av företagets verksamhet och finanser, inklusive olika former av legala frågor.

Förhandling och avslut

I sista steget sker en förhandling mellan säljaren och Volati om detaljerna, därefter kan avtalen skrivas på och affären slutföras.


Bolag vi söker - Fokus på långsiktigt värdeskapande

Volati söker välskötta bolag, företag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Vi är noggranna vid utvärdering av nya förvärv och grunden är att alla förvärv vi gör ska ske till rimliga värderingar. Vi riskerar hellre en utebliven god affär än riskerar att genomföra en dålig affär. Med denna princip som bas för urvalsprocessen gör vi en sammanvägd bedömning där ett antal förvärvskriterier är extra viktiga.

  • En historik av god lönsamhet.
  • Starka kassaflöden.
  • Beprövad och bevisad affärsmodell. Vi undviker därmed uppstartsbolag eller bolag i behov av omstrukturering.
  • Marknadsledare eller ha en stark marknadsposition i sin nisch.
  • Vi förvärvar minst en majoritetsandel av aktierna med syfte att erhålla kontroll. Genom majoritetsägande kan Volati verka genom styrelsen, bidra i strategiarbete, samt agera som katalysator för utveckling och expansion för bolagen.
  • Vid plattformsförvärv, det vill säga bolag inom nya verksamhetsområden, söker vi primärt bolag med en EBITDA-vinst om minst 20 Mkr. Tilläggsförvärv är däremot inte beroende av storlek då istället strategisk lämplighet är centralt i utvärderingen.
  • Plattformsförvärv genomförs inom Norden med störst fokus på den svenska marknaden medan tilläggsförvärv kan ske i andra nordiska eller europeiska länder.

Förvärvsexempel

Tornum - det första steget.

Första stora steget till dagens Volati togs med förvärvet av spannmålstillverkaren Tornum år 2004. Vi hade i analysen sett goda tillväxtmöjligheter för Tornum i Östeuropa. Med stöd av bland annat en lyckad vd-rekrytering och en ny ledningsgrupp kunde expansionsplanerna förverkligas och Tornum tredubblade omsättningen under perioden 2004-2008. Tornum är fortfarande kvar inom Volati och är idag den största torkleverantören i Europa och en av de största inom sitt segment inom spannmålsanläggningar.

Med Tornum praktiserades också för första gången flera av de bärande idéerna bakom Volati; bolaget var finansiellt stabilt, samtidigt som det fanns potentiella tillväxtmöjligheter och utrymme för att, med ny ledning, utveckla bolaget även i andra avseenden. Ytterligare en faktor var bolagets branschtillhörighet, spannmålstorkar. Det är lättare att hitta ett rimligt värderat bolag i sektorer som inte tilldrar sig störst intresse och som attraherar kapital som styrs mer av hjärna än av hjärta.


"Oj, är Lomond till salu?"

Patrik Wahlén minns tydligt hur glad och överraskad han blev när han i mars 2015 fick veta att Lomond Industrier (nuvarande Salix Group) sökte nya ägare. Patrik såg genast potentialen i Lomond, en välskött och växande företagsgrupp med starka varumärken inom den nordiska järn- och byggfackhandeln. Det stod tidigt klart att förvärvet av Lomond skulle bli det största hittills för Volati.

Det är ingen överdrift att säga att Lomond är proffs på logistik. Navet är det gemensamma distributionslagret för Thomèe och Habo i Malmö. 15 000 orderrader hanteras varje dag. En av storsäljarna är Habos dörrhandtag – 100 000 par i månaden passerar centrallagret innan de skickas till kunder som XL-bygg, Woody, Beijer eller andra stora bygg- och järnhandlarkedjor i Norden.

Ett stort antal dokument granskades i due dilligence-processen för att säkerställa att Lomond höll den kvalitet som förväntades. Som i alla affärer fanns en del frågetecken som behövde rätas ut. Det var en komplex affär som skulle slutföras på kort tid men i slutet av maj kunde alla papper skrivas på och Lomond Industrier hälsas välkomna till Volatifamiljen.

Lomond la grunden till Salix Group som idag driver, utvecklar och förvärvar verksamheter med produkter inom bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Här finns dessutom ett starkt erbjudande bestående av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Genom fortsatta och selektiva förvärv ingår idag flera bolag i gruppen som tillsammans bedriver verksamhet i en rad länder.


Stolta över att få ta över stafettpinnen

Den 10 november 2017 förvärvade Volati familjeföretaget T-Emballage med bas i småländska Vetlanda.

Se presentationsfilmen om T-emballage »

- T-Emballage hade länge funnits på vår "guldlista" över bolag vi helst ville förvärva. Det är ett verkligt välskött bolag med gott renommé i branschen, bra produkter och god lönsamhet. Vi är stolta över att få ta över stafettpinnen i Håkan och Elisabeth Thuressons livsverk, säger Patrik Wahlén, grundare och styrelseledamot i Volati. T-Emballage var egentligen ute efter att själva göra tilläggsförvärv som ett sätt att bredda verksamheten. I mötet med Volati föddes tanken på att det istället fanns stora utvecklingsmöjligheter genom att vara en del av Volatikoncernen. – Tycke uppstod redan vid vårt första möte och vi upptäckte att vi hade gemensamma värderingar och en gemensam syn på företagande. Vi såg att en försäljning till Volati kunde vara ett sätt för T-Emballage att utveckla verksamheten och jag är helt trygg i att det här är en bra affär både för företaget och för personalen, säger Håkan Thuresson, tidigare huvudägare i T-Emballage.


Fem tilläggsförvärv på 1,5 år!

2011 blev Ettiketto en del av Volati, sedan dess har Ettiketto gjort en stark resa genom ett antal tilläggsförvärv. Förvärvsresan började i juni 2020 då man anskaffade Helsingborgsföretaget Beneli AB och fortsatte senare samma år då även Märkas AB kunde räknas in i gruppen. Ettikettos tredje synergistiska tilläggsförvärv genomfördes i juni 2021 när man förvärvade StrongPoint Labels. Då stärkte gruppen sitt erbjudande på den svenska marknaden betydligt samt att ett strategiskt viktigt insteg på den norska marknaden kunde göras.

Ett ytterligare kliv tog Ettiketto i november 2021 genom förvärv av Jigraf AB, och bara några månader senare, i januari 2022, stod det femte tilläggsförvärvet för Ettiketto klart som var norska Skipnes Etikett AS. Skipnes kunde stärkta Ettiketto Groups marknadsposition i Norge ytterligare och blev därmed en av landets ledande etikettproducenter.

De fem tilläggsförvärv som Ettiketto gjort på den korta tiden mellan juni 2020 och januari 2022 har stärkt Ettikettos marknadsposition i Norden och skapat värde genom synergier. Att identifiera potentiella förvärvskandidater som kan förstärka verksamheten genom synergistiska fördelar har varit ett vinnande koncept för Ettiketto. Samtliga förvärv var helt i linje med tillväxtstrategin och den tänkta geografiska expansionen.

– Volati har en uttalad ambition att bygga starka affärsenheter som kan utvecklas genom förvärv. Målet är att några av dem på sikt ska utvecklas till egna affärsområden inom Volatikoncernen och Ettiketto är ett bra exempel på detta. Förvärven passar väl in i Ettikettos tillväxtstrategi och stärker oss som helhetsleverantör av etikettlösningar, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar Delårsrapport för januari-juni 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer