Hållbarhet är en hörnsten i Volatis långsiktiga värdeskapande

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. En viktig del i Volatis hållbarhetsarbete är viljan att bidra till realiserandet av FN:s globala hållbarhetsmål, utifrån våra förutsättningar och vår affärsmodell. Volati är sedan 2020 ansluten till FN:s Global Compact och därmed har vi åtagit oss att arbeta i enlighet med deras tio principer inom de fyra områdena – mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. För Volati handlar hållbarhet om att identifiera och tillvarata de möjligheter som ett välutvecklat hållbarhetsarbete kan skapa, i kombination med att minimera och hantera risker kopplat till hållbarhet.

Vi ser även ett ökat tryck ifrån kunder, medarbetare, investerare och kommande krav gällande hållbarhetsfrågor. Under de senaste åren har Volati ökat fokus och intensitet i hållbarhetsarbetet, bland annat genom att börjat mäta koncernens klimatpåverkan genom en klimatinventering samt implementerat EUs taxonomiförordning.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsidé och affärsmodell. Som ägare av framgångsrika företag har vi ett ansvar för att ställa krav, integrera och följa upp hållbarhet i samband med investeringar och som en del av våra verksamheters affärsplaner och resultat.


Volatis bidrag till de globala hållbarhetsmålen

Volatis hållbarhetsarbete baseras på de fyra koncerngemensamma fokusområden Affärsetik, Hälsa & Säkerhet, Miljö & Klimat samt Mångfald & Inkludering vilka togs fram under den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2020. Under analysen identifierades även tolv väsentliga hållbarhetsaspekter baserat på FN:s 17 globala mål inklusive delmål. Utifrån dessa tolv valdes fem aspekter som Volati har störst påverkan på och som våra intressenter bedömer som viktigast. Det är dessa fem väsentliga hållbarhetsaspekter som ligger till grund för Volatis hållbarhetsarbete. För respektive område har vi definierat målformuleringar samt indikatorer. Urvalet från FN:s globala mål har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv för koncernen och därför har globala mål som endast rör enskilda affärsenheter inte inkluderats, utan överlämnas till affärsenheternas egna hållbarhetsarbete.

Under 2021 har vi uppdaterat vår målformulering för miljö och klimat. Det tidigare målet var att börja mäta CO2-utsläpp på koncernnivå, vilket initierats under 2021. Den nya målformuleringen är att definiera åtgärder för att minska klimatavtrycket baserat på mätningarna. Utöver de fyra koncerngemensamma fokusområdena har flertalet av våra affärsenheter identifierat väsentliga hållbarhetsaspekter som de fokuserar på.

Nedan följer Volatis fyra fokusområden baserade på fem väsentliga hållbarhetsaspekter som i sin tur bidrar till FNs globala mål och delmål.

Affärsetik

Globala mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Globala delmål 16.5 - Bekämpa korruption och mutor.

Väsentlig fråga

God affärsetik innefattar etiskt affärsmannaskap, antikorruption och mänskliga rättigheter Goda arbetsvillkor och lagefterlevnad i hela värdekedjan i alla våra verksamheter.

Hälsa och säkerhet

Globala mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Globala delmål 8.8 - Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Väsentlig fråga

Hälsosam och säker arbetsmiljö och arbetsplats.

Miljö och klimat

Globala mål 13 - Bekämpa Klimatförändringar.

Globala delmål 13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.

Globala delmål 13.3 - Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Väsentlig fråga

  • Reducera klimatavtryck genom effektivisering av energianvändning och reducera CO2-utsläpp.
  • Sund resurshantering samt begränsa avfall och svinn i våra verksamheter.

Mångfald och inkludering

Globala mål 5 - Jämställdhet.

Globala delmål 5.5 - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Väsentlig fråga

  • Alla människors lika värde.
  • Ingen diskriminering eller kränkande särbehandling.
  • Jämlik fördelning i beslutsfattande positioner.

ESG Transparency Partner

Förutom att arbeta med de globala hållbarhetsmålen har Volati erkänts som en av Nasdaqs "ESG Transparency Partner". Erkännandet ges till företag som uppvisar en hög grad av engagemang i marknadstransparens och en hög standard vad gäller transparens i miljöfrågor till allmänheten.

vår årsredovisning, berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med hållbarhetsfrågor.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 10 februari kl 09.00.

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Om Volati

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

Under 2021 har vi kunnat upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer