Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis långsiktiga värdeskapande

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. För Volati innebär detta att identifiera och tillvarata de möjligheter som ett välutvecklat hållbarhetsarbete kan skapa, i kombination med att hantera och minimera risker kopplat till hållbarhet.

Hållbarhet är en integrerad del av Volatis affärsmodell. Som ägare av framgångsrika företag har vi ett ansvar att ställa krav, integrera och följa upp hållbarhet i samband med investeringar och som en del av våra verksamheters affärsplaner och resultat.


Fokusområden och mål

Volatis hållbarhetsarbete baseras på de tre koncerngemensamma fokusområden:

  • Affärsetik
  • Miljö & Klimat
  • Medarbetare

Fokusområdena har reviderats från den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2020. Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår analys och uppföljning för att säkerställa ett proaktivt hållbarhetsarbete som drivs i linje med intressenters förväntningar och kommande lagkrav.


ESG Transparency Partner

Förutom att arbeta med de globala hållbarhetsmålen har Volati erkänts som en av Nasdaqs "ESG Transparency Partner". Erkännandet ges till företag som uppvisar en hög grad av engagemang i marknadstransparens och en hög standard vad gäller transparens i miljöfrågor till allmänheten.

vår årsredovisning, berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med hållbarhetsfrågor.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss