Code of Conduct - Uppförandekod

Syftet med Volatis Uppförandekod (Code of Conduct) är att ge riktlinjer för hur Volati ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Omfattning och syfte

Volati har antagit och fattat beslut om denna uppförandekod, som tillsammans med policy för hållbarhet och HR sätter riktlinjerna för hur Volati ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Uppförandekoden gäller som en form av minimikrav för samtliga verksamheter inom Volatikoncernen.

 • Volatis affärsenheter kan välja att direkt anta denna Uppförandekod eller anta en egen uppförandekod som inkluderar de i Uppförandekoden föreskrivna åtaganden som en lägsta nivå.
 • I affärsenheterna ansvarar respektive verkställande direktör för information om, genomförande och uppföljning av riktlinjerna i uppförandekoden som en del av bolagets hållbarhetsarbete. Vid affärsenheternas årliga självutvärderingsprocess av risker och intern kontroll skall även en utvärdering av efterföljningen och effektiviteten i Uppförandekoden genomföras.

Värdegrund

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid. Volatis styrelse har antagit ett antal icke-finansiella mål – för att förtydliga våra värderingar baserat på Volatis vision: Att vara Sveriges bästa ägare av medelstora företag.

För att lyckas med att vara detta skall vi:

 • skapa långsiktig värdetillväxt för våra ägare.
 • erbjuda trygghet, utveckling och marknadsanpassade villkor till samtliga våra anställda.
 • alltid hålla våra kundlöften.
 • erbjuda en miljö där ledande befattningshavare har de bästa möjligheterna att utveckla sig själva, sina medarbetare och sina bolag.
 • vara en god samhällsmedborgare och följa lagar och regler och ta ansvar för våra gemensamma resurser.
 • behandla långivare och andra borgenärer med samma respekt som ägare.
 • prioritera långsiktiga hållbara relationer med leverantörer som delar våra värderingar.

Volati åtaganden

Volati samt respektive affärsenhet är ansvariga för att definiera och implementera hållbarhetskriterier i sin verksamhet i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio Principerna i FN:s Global Compact. Mer konkret innebär det följande:

Miljöfrågor – Efterleva gällande lokal miljölagstiftning innefattande bland annat regler kring hantering av skadliga ämnen, farligt avfall samt eftersträva energieffektivitet

Respekt för människor och mänskliga rättigheter

Sociala frågor – Med hänvisning till sund arbetskraft och god praxis för mänskliga rättigheter och affärsetik skall följande åtgärder säkerställas:

 • Volati respekterar FN:s konventioner för mänskliga rättigheter och önskar ta det ansvar vi har gentemot våra anställda.
 • Våra anställda är en av våra viktigaste resurser och relationen ska bygga på ömsesidig respekt och förtroende.
 • Volati strävar efter att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en professionell miljö.
 • Arbetsförhållanden uppfyller lagar, regler, förordningar och eventuella kollektivavtal.
 • God medvetenhet och överensstämmelse med internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
 • De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla kraven i nationell lag och/eller kollektivavtal samt relevanta ILO-konventioner.

Volati tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete

 • Volati accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete. Åtgärder för att förebygga barnarbete skall genomföras med hänsyn till barnets bästa.

Vi är en icke-diskriminerande arbetsplats

 • Vi ska ha processer och rutiner för att motverka diskriminering eller trakasserier på grund av ålder, hudfärg, nationalitet, etnicitet, kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller andra särskiljande egenskaper.
 • Vi skall arbeta för att ha en företagskultur och arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier.

Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund

 • Jämställdhet ska vara en integrerad del av HR agendan och årligen ska en analys av jämställdhetsarbetet göras.
 • Vi ska säkra ett jämställdhetsperspektiv i de koncerngemensamma programmen, såsom Volati Academy, Volati Management Program, med mera.
 • Vi ska ha etablerade processer för att säkra jämställdhetsperspektiv vid tillsättning av Affärsområdeschef, styrelse och VD för affärsenheterna.

Vi respekterar våra anställdas rätt att verka gemensamt

 • Vi respekterar de anställdas rätt till fri förenings- och förhandlingsrätt i enlighet med lokal arbetslagstiftning.

Volati är emot köp av sexuella tjänster och barnpornografi

 • Köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är olagligt enligt lagstiftning i flertalet länder, inklusive Sverige, och kan understödja människohandel (trafficking), vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
 • Medarbetare i Volati koncern på uppdrag och affärsresor, även internationellt, förväntas respektera Volati ställningstagande.

Bolagsstyrningsfrågor - Inom ramen för denna uppförandekod skall följande aspekter av bolagsstyrning främjas:

 • Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.
 • Efterlevnad av tillämpliga kartell- och konkurrenslagar.

God affärsetik

Volati arbetar systematiskt för att förebygga korruption

 • Volati har nolltolerans mot alla former av korruption och ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer inom Volatis koncern. Med begreppet korruption avses missbruk av förtroendeställning för egen eller bolagets vinning, t ex genom tillämpningen av mutor.
 • Det är förbjudet att såväl erbjuda, utlova eller lämna som att begära, godta ett löfte om eller ta emot en muta.
 • En muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka annan att inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag otillbörligt gynna givaren.
 • Verkställande direktören i affärsenheterna ansvarar för att upprätthålla ett adekvat anti-korruptionsprogram och genomföra andra eventuella åtgärder som anses nödvändiga.

Redovisning, information och ekonomisk rapportering

Volati strävar efter att bolagets information ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig, snabb samt av högsta kvalitet

 • Volati ska ha en korrekt redovisning som överensstämmer med gällande lagar, regelverk, redovisningsstandarder och normer. Ekonomisk information och övrig kurspåverkande information ska kommuniceras enligt gällande lag, börsregler (bl. a. noteringsavtal) och övriga föreskrifter.

Personuppgifter

Volati respekterar personuppgifter och hanterar dessa varsamt

 • Volati följer lager och regler innefattande bland annat de vid var tid gällande regelverket såsom exempelvis GDPR lagstiftning.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer