Ersättningar och incitamentsprogram

Årsstämman 2022 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska uppgå till 500 tkr till styrelseordförande, 250 tkr till övriga styrelseledamöter, 75 tkr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman 2022 beslutade inte om några ändringar i de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2020.

Årsstämman 2022 beslöt att införa långsiktiga incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer