Ersättningar och incitamentsprogram

Årsstämman 2022 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska uppgå till 500 tkr till styrelseordförande, 250 tkr till övriga styrelseledamöter, 75 tkr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman 2022 beslutade inte om några ändringar i de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2020.

Årsstämman 2022 beslöt att införa långsiktiga incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 10 februari kl 09.00.

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss