Ersättningar och incitamentsprogram

Årsstämman 2023 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska uppgå till 500 tkr till styrelseordförande, 250 tkr till övriga styrelseledamöter, 75 tkr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 tkr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman 2023 beslutade inte om några ändringar i de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2020.

Årsstämman 2023 beslöt att införa långsiktiga incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer