Värdeskapande affärsmodell

Volati skapar värde genom att förvärva och utveckla starka plattformar. Med ett aktivt arbete för långsiktig och hållbar bolagsutveckling skapar Volati en bra grund för organisk tillväxt.

Vår affärsmodell bygger på i huvudsak fyra pusselbitar; Lokalt entreprenörskap, Aktivt ägande, Kompetens och ledarskap samt Värdeskapande tillväxtförvärv. Genom affärsmodellens fyra delar säkerställer vi både ett ansvarsfullt ägarskap och att vi adderar värde till våra verksamheter. Det stödjer deras framgångsrika utveckling och bidrar till ett starkt och långsiktigt värdeskapande för Volati.

Lokalt entreprenörskap

På Volati är vi övertygade om att de bästa affärsbesluten fattas nära kunder och marknad. Med utgångspunkt i det lokala entreprenörskapet och en decentraliserad styrningsmodell vidareutvecklar vi bolagen genom att tillföra ledarskap, kunskap, processer, finansiella resurser och inte minst gemensamma värderingar. Våra verkställande direktörer är därmed ansvariga för arbetet med operativa förbättringar inom respektive verksamhet. Det innebär i praktiken att vi tillämpar ägarstyrning genom våra verksamheters styrelser, och att vd i respektive bolag har fullt ansvar. Vi erbjuder utvalda nyckelpersoner delägarskap i sina verksamheter. Det ger dem samma incitament för verksamheternas utveckling som Volati och säkerställer att våra mål överensstämmer.

Aktivt ägande

Volati är en ansvarsfull och aktiv ägare. Vi följer noga våra verksamheters utveckling för att säkerställa att de har de bästa förutsättningarna för tillväxt och värdeskapande. Vi tar tydligt ansvar för styrelse- och ledningstillsättning, strategisk riktning, kapitalallokering, hållbarhetsarbete samt riktlinjer och policys. 

Värdeskapande tilläggsförvärv

Volati förvärvar och utvecklar starka och framgångsrika verksamheter med målet att skapa långsiktig värdetillväxt. Som en del i detta har vi fokus på tilläggsförvärv till befintliga verksamheter. Dessa förvärv stärker verksamheternas marknadsposition samt accelererar tillväxttakten och utvecklingen i enlighet med lagda strategier. På så sätt möjliggörs också ytterligare värdeskapande genom synergier. I många fall kan även våra verksamheter, genom en mer utvecklad operativ modell, förbättra den underliggande driften i förvärvade bolag. Volati är en utpräglad industriell förvärvare med stor kunskap om de marknader där vi är verksamma, vilket bidrar till en lägre operationell risk samtidigt som det ger ett starkt inflöde av förvärvskandidater. Vi brinner för att långsiktigt utveckla branscherna vi verkar inom tillsammans med de verksamheter som vi förvärvar. 

Kompetens och ledarskap

Vi har en uttalad ambition att tillföra värde till våra verksamheter för att säkerställa en god avkastning över tid. För att göra det behöver vi ge våra ledningsgrupper de bästa förutsättningarna att utveckla sina verksamheter. Volati har en tydlig strategi för lednings- och kompetensförsörjning. Vi gör omfattande investeringar för att våra verksamheter alltid ska ha tillgång till rätt kompetens på såväl ledningsnivå som på nyckelpositioner, samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom dessa satsningar ser vi till att verksamheterna har branschledande kompetens på alla nivåer.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2024.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss