Värdeskapande affärsmodell

Volati skapar värde genom att förvärva och utveckla starka plattformar. Med ett aktivt arbete för långsiktig och hållbar bolagsutveckling skapar Volati en bra grogrund för organisk tillväxt.

Vår affärsmodell bygger på i huvudsak fyra pusselbitar; Lokalt entreprenörskap, Aktivt ägande, Kompetens och ledarskap samt Värdeskapande tillväxtförvärv. Genom affärsmodellens fyra delar säkerställer vi både ett ansvarsfullt ägarskap och att vi adderar värde till våra verksamheter. Det stödjer deras framgångsrika utveckling och bidrar till ett starkt och långsiktigt värdeskapande för Volati.

Lokalt entreprenörskap

Hos Volati är verksamheternas ledningar och anställda hjältarna. Vi tror på entreprenörskapet och att de bästa affärsbesluten tas nära kunder och marknad. Vi har därför en decentraliserad styrningsmodell som bevarar verksamheternas självständighet och det lokala entreprenörskapet. Det innebär att vi tillämpar ägarstyrning genom våra verksamheters styrelser, och att vd i våra bolag har fullt ägarskap för sina verksamheter. Vi erbjuder utvalda nyckelpersoner delägarskap i sina verksamheter. Det ger dem samma incitament för verksamheternas utveckling som Volati och säkerställer att våra mål överensstämmer.

Aktivt ägande

Volati är en ansvarsfull och aktiv ägare. Vi följer våra verksamheters utveckling på nära håll då vi vill säkerställa bästa möjliga förutsättningar för dem att utvecklas mot ökat värdeskapande. Vi tar tydligt ansvar för bland annat styrelse- och ledningstillsättning, strategisk riktning, kapitalallokering, hållbarhetsarbete samt riktlinjer och policys. För de enskilda verksamheterna innebär detta hjälp med en tydlig styrning vilket skapar mervärden för dem.

Värdeskapande tilläggsförvärv

Volati vill skapa starka plattformar för fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Som en del i detta har vi ett starkt fokus på tilläggsförvärv till befintliga verksamheter. Dessa förvärv stärker verksamheternas marknadspositioner samt accelererar tillväxttakten och utvecklingen i enlighet med deras strategier. Tilläggsförvärv skapar med andra ord betydligt mer värde för Volati än om vi enbart hade förvärvat fristående bolag.

Kompetens och ledarskap

Vi har en uttalad ambition att tillföra värde till våra verksamheter för att säkerställa en god avkastning över tid. För att göra det behöver vi ge våra ledningsgrupper de bästa förutsättningarna att utveckla sina verksamheter. Volati har en tydlig strategi för lednings- och kompetensförsörjning. Vi gör omfattande investeringar för att våra verksamheter alltid ska ha tillgång till rätt kompetens på såväl ledningsnivå som på nyckelpositioner, samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom dessa satsningar ser vi till att verksamheterna har branschledande kompetens på alla nivåer.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2023.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss