Kompetens och ledarskap

Branschledande kompetens på alla nivåer är en uthållig konkurrensfördel

En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens verksamheter har tillgång till rätt kompetens och att medarbetare kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom strategiskt arbete med kompetens och ledarskap i kombination med ett aktivt ägande i övrigt, vill vi etablera Volati som en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och nya medarbetare. Vi vill ge våra verksamheter de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Därför erbjuds medarbetare kompetensutveckling inom flera olika områden via koncerndrivna program och utbildningar vilket också skapar tillfällen att bygga relationer och utbyta erfarenheter mellan bolagen.


Volati Academy är ett ledarskapsprogram som löper under ett års tid och riktar sig till personer på ledningsgruppsnivå i Volatis bolag samt andra nyckelpersoner. Programmet leds av Volatis ledningsgrupp och deltagarna får genomföra gemensamma arbeten kopplade till värdeskapande i koncernen. De genomför också egna arbeten som syftar till att utveckla den egna verksamheten, vilka presenteras för respektive styrelse. Det huvudsakliga syftet är att utveckla varje deltagare samt skapa en känsla av samhörighet mellan Volatis bolag och dess ledare, genom att skapa en fördjupad förståelse för Volatis historia, kultur och arbetssätt.


Volati Knowledge är ett samlingsnamn på de kompetensutvecklingsinitiativ vi driver på Volati. Det handlar både om att ta vara på best practice inom koncernen och att tillföra ny kunskap och nya verktyg. Genom våra utbildningsinitiativ inom inköp, förvärv och hållbarhet främjar vi ett kontinuerligt lärande i organisationen som genererar kompetensutveckling för våra medarbetare och därigenom utvecklar organisationen. Vi genomför regelbundet utbildningar inom respektive område.


Vartannat år genomförs Volati Management Meeting där enheternas ledningar och nyckelpersoner samlas till en tre dagar lång konferens. Konferensen innefattar bland annat workshops och föreläsningar inom utvalda områden. Detta utgör dessutom en plattform för att adressera viktiga gemensamma frågeställningar inom koncernen och skapar nätverk som främjar samverkan mellan individer från koncernens olika bolag.


Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2023

2023 markerar ett 20 årigt jubileum för Volati.

Webbsänd presentation Q1

Volati bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens onsdag 24 april 2024, kl. 09:00.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss