Årsstämma 2018

Kommuniké från årsstämma i Volati AB (publ) 2018

Datum: 2018-05-16, 17:00

Vid årsstämman i Volati AB (publ) i dag den 16 maj 2018 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017 och beslutades om bland annat vinstutdelningar om 0,50 kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie, omval av samtliga styrelseledamöter, nyval Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström som styrelseledamöter och Patrik Wahlén som styrelseordförande samt nyval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Årsstämman beslutade även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden för styrelsen samt att godkänna att bolagets indirekt helägda dotterbolag Volati 2 AB överlåter fyra procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati 1 Holding AB till Ettikettoprintcoms styrelseordförande tillika verkställande direktör.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 18 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 23 maj 2018.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferens¬aktier ska vara den 5 augusti 2018, 5 november 2018, 5 februari 2019 och 5 maj 2019, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin och Christina Tillman omvaldes till styrelseledamöter och Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström valdes till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén valdes till ny styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget eller dess dotterbolag.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ny revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det avser att utse Rickard Andersson till huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som antingen kan riktas till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av det aktieslag som styrelsen beslutar att förvärva. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om överlåtelser av egna preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Överlåtelse av fyra procent av aktierna i dotterbolaget Volati 1 Holding AB (indirekt moderbolag till Ettikettoprintcom AB) till Ettikettoprintcoms styrelseordförande tillika verkställande direktör

Årsstämman beslutade att godkänna att bolagets indirekt helägda dotterbolag Volati 2 AB överlåter fyra procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati 1 Holding AB till Ettikettoprintcom AB:s styrelseordförande tillika verkställande direktör Rikard Ahlin (eller till honom helägt bolag). Överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Köpeskillingen ska uppgå till 750 000 kronor, vilket motsvarar aktiernas marknadsvärde på kassa- och skuldfri basis.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • En instruktion för att utse valberedningen som är identisk med den instruktion som antogs på årsstämman 2017.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är identiska med de riktlinjer som godkändes på årsstämman 2017.

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss