Extra bolagsstämma 2016-01-14

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB, den 14 januari 2016

Extra bolagsstämma i Volati AB hölls den 14 januari 2016 i Stockholm.

Förenkling av ägarstruktur genom apportemission

Stämman beslutade att emittera stamaktier i en apportemission som innebär att dotterbolaget Volati 2, blir ett helägt dotterbolag till Volati. Apportemissionen är riktad till de befintliga minoritetsägarna i Volati 2, det vill säga styrelseledamoten Patrik Wahlén, verkställande direktören Mårten Andersson och CFO:n Mattias Björk. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om apportemission av stamaktier varigenom aktiekapitalet ökas med 2 393 062,70 kronor genom nyemission av 95 722 508 nya stamaktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av teckningsoptioner. Teckningsrätt tillkommer Voria Fattahi, investeringsansvarig i Volati AB (publ). Syftet är att erbjuda Voria Fattahi en möjlighet att över tid bli aktieägare i Volati och därigenom ge honom möjlighet och incitament att ta del av och främja en positiv utveckling i bolaget. Volati emitterar 4 174 570 teckningsoptioner av serie 2016/2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till 6,10 kronor per stamaktie. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 104 364,25 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren). De 4 174 570 teckningsoptioner som tecknas betalas med en kurs om 0,24 kronor per teckningsoption. Emissionen av teckningsoptioner motsvarar vid fullt utnyttjande ett aktieägande i Volati om 1,4 procent av stamaktierna i Volati.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, VD Volati AB

Tel: 072-735 42 84

E-post: marten.andersson@volati.se

Nedladdningsbara filer

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer