Extra bolagsstämma september 2019

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 30 september 2019, 18.00

Vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ) i dag den 30 september 2019 beslutades om godkännande av de föreslagna s k Leo-överlåtelserna, varigenom vissa nyckelpersoner i Volatis dotterbolag ges möjlighet att investera i aktier i dotterbolagen. Överlåtelserna är del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom Volatis affärsenheter. Bolagsstämman beslutade även om indragning av 1 000 000 egna stamaktier som innehas av bolaget.

Överlåtelse av aktier i dotterbolag till nyckelpersoner inom Volatis affärsenheter

Bolagsstämman beslutade att godkänna att Volati överlåter sammanlagt högst 3,4 procent av aktierna i dess dotterbolag Volati Handel AB till nyckelpersoner i affärsområdet Volati Handel, högst 2 procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Industri AB till Nicklas Margård, som är affärsområdeschef för Volati Industri samt högst 4 procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Agri Holding AB till Tornum AB:s verkställande direktör Jerker Funnemark. Överlåtelserna är del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Köpeskillingarna för överlåtelserna uppgår, för aktierna i Volati Handel AB, till sammanlagt 15 800 208 kronor, för aktierna i Volati Industri, till 5 960 000 kronor, och för aktierna i Volati Agri Holding AB, till 1 600 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och därmed sammanhängande ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Bolagsstämman beslutade att godkänna att bolaget minskar sitt aktiekapital genom indragning av de 1 000 000 stamaktier som innehas av bolaget och som har återköpts inom ramen för det återköpsprogram som beslutades av årsstämman 2018. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet sker med 0,125 kronor per inlöst aktie, motsvarande totalt 125 000 kronor. I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade bolagsstämman också om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 125 000 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB (publ), 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se

Org. nr 556555-4317

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer