Årsstämma 2021

Beslut vid årsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 2021-04-28, 15:45

Vid årsstämman i Volati AB (publ) i dag den 28 april 2021 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020 och beslutades om bl.a. vinstutdelning till stamaktier och preferensaktier, sakutdelning i form av aktier i dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ), omval av samtliga styrelseledamöter samt omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Årsstämman beslutade även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden samt att godkänna ett teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen.

Volati genomförde en webbsändning med styrelseordföranden och den verkställande direktören den 27 april 2021 kl.11:00 CEST.

Ta del av webbsändningen här

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning till stamaktieägarna om 1,20 krona per stamaktie och att fredagen den 30 april 2021 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Vinstutdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 5 maj 2021 genom Euroclear Sweden AB.

Årsstämman fattade även beslut om vinstutdelning till preferensaktieägarna, i enlighet med bolagets bolagsordning, om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie och att avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara 5 maj 2021, 5 augusti 2021, 5 november 2021 och 5 februari 2022 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Styrelsen ska ha rätt att helt eller delvis skjuta upp utdelning till preferensaktieägarna, om styrelsen i anslutning till utbetalningstillfälle bedömer att utdelning inte är försvarlig med hänsyn till den aktiebolagsrättsliga försiktighetsprincipen, varvid ingen vinstutdelning ska göras avseende sådant icke utdelat belopp och sådant icke utdelat belopp ska utgöra Innestående Belopp i enlighet med bolagets bolagsordning.

Sakutdelning av Bokusgruppen

Vidare fattade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att dela ut bolagets aktier i dotterbolaget Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”) till Bolagets stamaktieägare. Beslutet om utdelning omfattar bolagets samtliga aktier i Bokusgruppen. Fem (5) stamaktier i bolaget per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i Bokusgruppen. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Bokusgruppen.

Med anledning av den beslutade utdelningen kommer Bokusgruppen att ansöka om notering av Bokusgruppens stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd i bolaget. Därutöver beslutades att 75 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som antingen kan riktas till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av det aktieslag som styrelsen beslutar att förvärva. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om överlåtelser av egna preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Godkännande av teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen

Årsstämman beslutade att godkänna att dotterbolaget Bokusgruppen beslutar om att införa ett teckningsoptionsprogram under vilket Bokusgruppen erbjuder upp till tio (10) personer inom koncernen att teckna teckningsoptioner i Bokusgruppen. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Bokusgruppens verkställande direktör och ledande befattningshavare. Syftet med det föreslagna teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bokusgruppen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bokusgruppens aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bokusgruppen och därigenom främja aktieägarvärde och Bokusgruppens långsiktiga värdeskapande.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • En instruktion för att utse valberedningen.
  • Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Relaterade dokument

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss