Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter och att ansvara för bolagets organisation.

Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstämman. Därutöver ska styrelsen sammanträda minst fem gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande utses, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen gås igenom och fastställas.

På bolagets styrelsemöten behandlas bland annat bolagets finansiella situation samt framsteg i förhandlingar och frågeställningar i direkta och indirekta dotterbolag och eventuella intressebolag. Bolagets revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För närvarande består Volatis styrelse av sju ledamöter.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.