Finansiella mål

  1. Resultattillväxt: Volatis mål är att justerad EBITA ska uppgå till 700 Mkr senast före utgången av 2019, vilket motsvarar en knapp fördubbling jämfört med justerad EBITA för helåret 2016. Den genomsnittliga årliga organiska EBITA- tillväxten ska uppgå till 5 procent.
  2. Kassaflödesgenerering: Volati har som mål att uppnå en kassaflödesgenerering överstigande 85 procent per år.
  3. Kapitalstruktur: Volatis långsiktiga mål är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 3,0 gånger.
  4. Avkastning på justerat eget kapital: Volatis långsiktiga mål är att avkastningen på justerat eget kapital ska överstiga 20 procent.
  5. Utdelningspolicy: Volatis mål avseende utdelning för stamaktier är att dela ut cirka 10-30 procent av Bolagets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare. Vid fastställande av utdelning beaktas framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag, Bolagets finansiella ställning och andra faktorer som Volatis styrelse anser vara av betydelse. Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00 kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.