Extra bolagsstämma 20 september 2021

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 2021-09-20

Vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ) som genomfördes den 20 september 2021 beslutades om godkännande av styrelsens förslag om att godkänna ett teckningsoptionsprogram i Salix Group AB.

Teckningsoptionsprogram i Salix Group AB

Bolagsstämman beslutade att godkänna dotterbolaget Salix Group AB:s (”Salix Group”) beslut om att införa ett teckningsoptionsprogram under vilket Salix Group erbjuder Salix Groups verkställande direktör att teckna teckningsoptioner i Salix Group. Teckning får även, efter godkännande av Salix Group, ske genom av deltagaren helägt bolag. Bolagsstämman beslutade även att godkänna Salix Groups beslut om att genomföra en riktad emission av högst 831 863 teckningsoptioner till den tillträdande verkställande direktören inom ramen för teckningsoptionsprogrammet. Därutöver kommer Salix Groups verkställande direktör att köpa 281 295 aktier i Salix Group av Volati AB (publ), motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier i Salix Group för ett aktiepris som motsvarar den värdering som låg till grund för teckningsoptionspriset.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

HANDLINGAR

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar delårsrapport för perioden januari - september 2022

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer