Extra bolagsstämma 2016-09-15

Kommuniké från extra bolagsstämma i Volati AB

Datum: 2016-09-15, 17:05

Vid den extra bolagsstämman i Volati AB (publ) idag, den 15 september 2016, fastställdes de i kallelsen föreslagna besluten innefattande bland annat en samman­läggning av aktier och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Vidare valdes Christina Tillman till ny ledamot i Volatis styrelse.

Beslut relaterade till en eventuell notering av Volatis stamaktie

Den extra bolagsstämman fattade enligt styrelsens förslag beslut om att minska antalet aktier i bolaget genom sammanläggning av bolagets aktier 1:5, det vill säga att fem aktier sammanläggs till en aktie. Som avstämningsdag för sammanläggningen av aktier beslutades den 23 september 2016, se vidare tidsplan för sammanläggningen nedan.

Vidare fattade stämman beslut om åtgärder för att kunna genomföra sammanläggningen, däribland

beslut om ändring av bolagsordningensgränser för antalet aktier i bolaget samt nyemission av totalt tre preferensaktier och två stamaktier i syfte att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med fem inför aktiesammanläggningen. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 305 741 380 aktier till 61 148 276, varav 59 544 502 stamaktier och 1 603 774 preferensaktier.

Bolagsstämman beslutade också om efterutdelning på preferensaktierna om totalt 18 kronor, i syfte att det totala utestående utdelningsbeloppet efter nyemissionen och sammanläggningen ska bli korrekt. Som en följd av sammanläggningen kommer utdelningen på bolagets preferensaktier att justeras så att utdelningen per preferensaktie i de återstående utdelningstillfällena, enligt utdelningsbeslutet, uppgår till sammanlagt 30,00 kronor per aktie att betalas kvartalsvis vid respektive återstående utdelningstillfälle med 10,00 kronor per aktie.

Tidplan för sammanläggningen

Sista dag för handel med aktier före aktiesammanläggningen – 21 september 2016

Första dag för handel med aktier efter aktiesammanläggningen – 22 september 2016

Avstämningsdag för sammanläggningen – 23 september 2016

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier, med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att erlägga betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske till marknads­mässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning kan nyemission även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade enligt bolagets huvudägares förslag att Christina Tillman ersätter Anna-Karin Eliasson Celsing som styrelseledamot. Anna-Karin Eliasson Celsing lämnar styrelsen på egen begäran till följd av ny anställning som stiftelsedirektör för Wall-Beijer-stiftelserna.

Christina Tillman är född 1968 och har en utbildning som civilekonom från Stockholms universitet. Hon är styrelseordförande i modeföretaget House of Dagmar samt styrelseledamot i Coop Sverige, Tobin Properties och Corem Property Group. Christina Tillman har tidigare bland annat varit VD i Odd Molly och VD i Gudrun Sjödén Design. Christina Tillman är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning respektive till bolagets större aktieägare.

Efter valet består styrelsen av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin och Christina Tillman.

Relaterade dokument

Stockholm i augusti 2016
Volati AB (publ)
Styrelsen

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer