Årsstämma 2023

Beslut vid årsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 26 april 2023 18:46:00 CEST

Vid årsstämman i Volati AB (publ) i dag den 26 april 2023 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om 1,80 kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie, val av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman som styrelseledamöter, samt omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Årsstämman beslutade även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden för styrelsen. Vidare beslutades om ett teckningsoptionsprogram i Volati AB genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 1,80 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 28 april 2023 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 maj 2023.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 5 maj 2023, 5 augusti 2023, 5 november 2023 och 5 februari 2024, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman valdes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Därutöver beslutades att 75 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det avser att låta Rickard Andersson fortsätta vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som antingen kan riktas till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare av det aktieslag som styrelsen beslutar att förvärva. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av respektive aktieslag i bolaget.

Bemyndigande om överlåtelser av egna preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Beslut om teckningsoptionsprogram i Volati AB genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna

Årsstämman beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner av serie 2023/2027 i bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 26 april 2027 till och med den dag som infaller tre månader därefter teckna en ny stamaktie i Volati. Den framtida lösenkursen för stamaktie baserat på teckningsoption uppgår till 124,97 kronor per stamaktie. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma totalt sex personer: Volatis verkställande direktör och Volatis CFO (Kategori 1) samt ytterligare fyra nyckelpersoner inom koncernen (Kategori 2). Beslutet innebär att Volati inför ett teckningsoptionsprogram genom en emission av högst 146 578 teckningsoptioner av serie 2023/2027 för vidare överlåtelse till marknadsvärde till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Om samtliga 146 578 teckningsoptioner av serie 2023/2027 utnyttjas för teckning av 146 578 nya aktier i bolaget, uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,18 procent av aktierna och 0,18 procent av rösterna i Volati (beräknat på nuvarande antal stamaktier och preferensaktier i Volati).

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska gälla tillsvidare.
  • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Stämmohandlingar

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

I årsboken kan ni bland annat läsa mer om Volatis värdeskapande affärsmodell och hur vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling genom  fokus på kompetens och ledarskap. Totalt genomförde vi under 2022 sex förvärv som tillsammans tillförde över 800 Mkr i årsomsättning och stärker våra befintliga plattformar genom positiva synergier.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer