Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma 2017 i Volati AB (publ)

Datum: 2017-05-18, 17:45

Vid årsstämma i Volati AB (publ) i dag den 18 maj 2017 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016 och beslutades om bland annat vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, omval av styrelse och styrelseordförande samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna preferensaktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 22 maj 2017. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 26 maj 2017.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 5 augusti 2017, 5 november 2017, 5 februari 2018 och 5 maj 2018, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin och Christina Tillman till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Karl Perlhagen omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget eller dess dotterbolag.

Vid det efterföljande konstituerade styrelsesammanträdet fattade styrelsen beslut om att styrelsen i sin helhet även fortsättningsvis ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning annars hade ankommit på av styrelsen inrättade ersättnings- och revisionsutskott.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Årsstämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser att låta Nicklas Renström fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna preferensaktier

Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigandena innebär att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, får fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga preferensaktieägare av högst så många preferensaktier att bolagets innehav av egna preferensaktier uppgår till maximalt en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet innebär således att styrelsen har möjlighet att fatta beslut om att förvärva samtliga preferensaktier i bolaget. Syftet med förvärv av egna preferensaktier ska vara att möjliggöra en optimerad kapitalstruktur samt att möjliggöra användande av egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Övrigt

Årsstämman fattade även beslut om:

Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
En instruktion för att utse valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Relaterade dokument

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Förvärv

Att sälja till Volati

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga bolag, dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på välskötta bolag med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss