Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma 2016 i Volati AB

Datum: 2016-05-18, 17:38

Vid årsstämma i Volati AB idag, den 18 maj 2016, fastställdes de i kallelsen föreslagna besluten innefattande bland annat vinstutdelning, instruktion för inrättande av valberedning, utnämning av styrelse inklusive nyval av Louise Nicolin, bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier samt fastställning av moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 0,08 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 23 817 800,64 kronor ska utgå, med avstämningsdag fredagen den 20 maj 2016. Vidare beslutade stämman om utdelning om 8,00 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 64 150 936 kronor, att betalas kvartalsvis med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning ska vara den 5 augusti 2016, 5 november 2016, 5 februari 2017 och 5 maj 2017.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Anna-Karin Celsing respektive Björn Garat. Till ny ledamot valdes Louise Nicolin. Till styrelsens ordförande omvaldes Karl Perlhagen.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser låta Niklas Renström vara huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade om instruktion för inrättande av valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigandet innebär att styrelsen på följande villkor, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag.

Relaterade dokument

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q4

Volati presenterar Delårsrapport för januari-december 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer