Extra bolagsstämma 2015-05-28

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB, den 28 maj 2015

Extra bolagsstämma i Volati AB hölls den 28 maj 2015 i Stockholm.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Det upplystes om att Mårten Andersson frånträtt sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna-Karin Celsing och Björn Garat som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Upplystes om att styrelsen i sin helhet består av Karl Perlhagen, Anna-Karin Celsing, Björn Garat och Patrik Wahlén som ordinarie styrelseledamöter.

Arvoden till styrelseledamöter

Stämman fastställde att ett styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till vardera bolagsstämmo-vald styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att inget sådant arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget eller dess dotterbolag.

Beslut om vinstutdelning

I enlighet med styrelsens föreslag godkände stämman en kvartalsvis efterutdelning på utestående preferensaktier vid varje relevant avstämningsdag intill slutet av nästa årsstämma med två (2) kronor per preferensaktie, dock högst åtta (8) kronor per preferensaktie. Avstämningsdagarna för de kvartalsvisa utdelningar på preferensaktierna är den 5 augusti 2015, den 5 november 2015 samt den 5 februari 2016 och den 5 maj 2016 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Preferensaktie ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registreras hos Bolagsverket.

Beslut om nyemission av preferensaktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 1 415 094 preferens-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till Karl Perlhagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, VD, 072-735 42 84, marten@volati.se
Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.