Medarbetare & utveckling

Vi på Volati är övertygade om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Som ansvarsfull ägare är det därför viktigt för oss att främja olikheter för att realisera all potential hos våra medarbetare.

Volati har intressenter från olika kulturer och bakgrund både i den svenska verksamheten och genom affärsenheter, kunder och leverantörer i andra länder. Förmågan att interagera med och hantera våra intressenter på rätt sätt är viktigt och ställer krav på en diversifierad arbetsstyrka som speglar de samhällen vi verkar i. Det bidrar till en stark kompetensförsörjning och därmed en långsiktig konkurrenskraft för Volati. Volati har en koncerngemensam HR-policy som samtliga affärsenheter som miniminivå måste följa. I den fastställs alla människors lika värde och att Volati och affärsenheterna ska säkerställa rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras eller utsättas för kränkande särbehandling. Varje affärsenhet ska ha riktlinjer och instruktioner som beskriver hur man ska agera om något sådant skulle förekomma.

Styrelseordförande och VD i affärsenheterna är ansvariga för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är en integrerad del av HR-arbetet i bolagsstyrelsernas agenda. I det årliga arbetet ska en analys av jämställdhetsarbetet göras, vilken inkluderar nulägesbeskrivning, utmaningar, prioriteringar, åtgärder och uppföljning. Volati säkerställer också ett jämställdhetsperspektiv i de koncerngemensamma programmen för kompetensutveckling; Volati Academy, Volati Knowledge och Volati Management Program.

Under de senaste åren har vi arbetat med våra processer kring jämställdhet. Det noteras att vi har kommit en bit på väg men att vi har en bra bit kvar innan vi är nöjda. Detta inkluderar alla aspekter av jämställdhet såsom utformning av våra strategiska HR-initiativ, urval av kandidater, processer och leverantörer. För de koncerngemensamma programmen är den uttalade ambitionen att rekrytera och engagera en betydande andel kvinnor. En årlig utvärdering av affärsenheternas jämställdhetsarbete görs av Volatis ledning och redovisas till Volatis styrelse.

I vår hållbarhetsrapport berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med värderingar.

Relaterat


Volati kompetensutveckling

"En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner."

Strategiskt HR-stöd

En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom vårt HR-arbete vill vi också etablera Volati som en attraktiv koncern som kan locka till sig de bästa talangerna. Vi tar oss an detta inom tre huvudsakliga områden – Volati Management Program, Volati Academy och Volati Management Meeting.

Volati Management Program

Inom ramen för Volati Management Program rekryteras personer som har universitets- eller högskoleutbildning och ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund. Under utbildningen sitter de växelvis hos Volati och hos minst två affärsenheter. Programmet attraherar många kvalificerade kandidater och gör att koncernens affärsenheter får tillgång till personer som de annars hade haft svårt att attrahera.

Volati Academy

Volati Academy är ett ledarskapsprogram på 12 månader som riktar sig till personer på ledningsgruppsnivå i affärsenheterna där deltagarna får ta del av både interna och externa föreläsningar. Programmet har två syften. Dels att stärka deltagarnas kompetens inom områden som finansiell analys, strategi och ledarskap, dels att etablera en gemensam syn på dessa områden i Volatis alla affärsenheter.

Volati Management Meeting

Vartannat år genomförs Volati Management Meeting där affärsenheternas ledningar och nyckelpersoner samlas till en tre dagar lång konferens. Konferensen innefattar bland annat workshops och föreläsningar inom utvalda områden. Detta utgör dessutom en plattform för att adressera viktiga gemensamma frågeställningar inom koncernen och skapar nätverk som främjar samverkan mellan individer från koncernens olika bolag.

Kunskap och verktyg för verksamhetsutveckling

Volati stödjer sina affärsenheter genom att förse dem med kunskap och verktyg som kan förbättra deras affärsprocesser. Detta görs genom konceptet Volati Knowledge som både handlar om att ta vara på best practice inom koncernens affärsenheter och att tillföra ny kunskap och nya verktyg. Inom Volati Knowledge har vi bland annat drivit ett flertal koncerngemensamma program för resultatförbättring där utbildning varvats med implementering av nya arbetssätt i bolagen, exempelvis för inköp, prissättning och digitalisering av verksamheter. Dessa har i flera fall gett direkt kvantifierbara resultat i affärsenheterna. Utöver programmen genomförs också utbildningar, workshops och expertföreläsningar inom utvalda områden.


Jobb inom Volati koncernen

Är du intresserad av att söka arbete inom Volatigruppen är bästa sättet att titta på affärsenheternas hemsidor och se vad som verkar intressant för att sedan kontakta dotterbolagen direkt.

Våra affärsenheter


Volati Management Program

Volati Management Program är ett ledarutvecklingsprogram som löper under 18 månader med syftet att attrahera och utveckla ledare till koncernen. Programmet hanterar områden som ledarskap, strategi och Volatis värdegrund, vilka är tydliga fokusområden under rotationerna deltagarna gör. En rotation sker på Volatis huvudkontor och ytterligare rotationer på minst två av bolagen i koncernen. Deltagarna får därefter möjligheten att anta en passande ledarskapsroll på ett av bolagen. Initiativet lockar många ledartalanger och säkerställer en hög kompetensförsörjning inom koncernen.

Möt våra VMP:are

Volati Management Program (VMP) startades 2015 och idag är det 23 personer som har antingen examinerats eller befinner sig i programmet. Examinerade deltagare har därefter erhållit affärskritiska och ledande roller runt om i Volatikoncernen och träffas regelbundet i nätverksforumet VMP Alumni.

Våra nuvarande VMP:are påbörjade sitt program under hösten 2022.

Amalia Larsson Hurtig, Mattias Karlsson och Lisa Lenberg,
Amalia Larsson Hurtig, Mattias Karlsson och Lisa Lenberg,

Sök Volati Management Program

Motiveras du av att utveckla och leda andra, samt har en ambition att genom ditt ledarskap bygga framgångsrika bolag?

Volati Management Program 2023, startar i augusti 2023, löper över 18 månader och är uppdelat på minst tre projektplaceringar varav två rotationer sker på våra bolag och en på Volatis huvudkontor. Parallellt med projektarbetet i bolagen ges du möjligheten att utvecklas inom ledarskap och strategi. Vi lägger stor vikt vid din utveckling och erbjuder flertalet utbildningar under programmets gång för att förbereda dig för din roll. Du blir också tilldelad en mentor som ofta är en senior ledare inom koncernen samt en buddy bestående av en VMP-alumn som stöttar dig mer praktiskt. Ett av de två bolagen du gör rotationer på kommer att bli ditt målbolag, där du fortsätter arbeta i en ledande befattning när programmet är slut. Idag är två tidigare deltagare VD för varsitt bolag i koncernen.

Framtidens ledare - gör skillnad för sig själv och andra

På Volati har vi alltid trott på enskilda individers förmåga att åstadkomma förändring. Vi satsar därför omfattande resurser och tid för att få dig redo för den utmaning som väntar. Du blir en nyckelspelare i att säkerställa att ditt bolag når sin fulla potential, samt för hela Volatis framtida utveckling.

Volati Management Program ger den unika möjligheten att efter programmet anta en ledarskapsroll och ingå i ledningsgruppen för något av våra bolag. Det har blivit verklighet för samtliga personer som hittills genomfört programmet, vilka idag är aktiva i marknadsledande bolag med stark tillväxtpotential.

Välkommen till Volatis gemenskap!

Vi söker minst 4 personer som ska göra denna spännande resa tillsammans. Ni kommer att knyta ett nära band till varandra och ingå i Volati Management Program-nätverket bestående av 19 personer. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan, både under formella och informella tillfällen.

Är du den vi söker?

Vi på Volati vet att personer med naturlig fallenhet för att utveckla och leda andra kommer från olika sorters bakgrunder, privat som professionellt. Samtidigt tror vi att vissa förutsättningar behöver finnas för att vi ska kunna utvecklas tillsammans genom vårt Management Program.

Vi tror därför att du som söker:

  • Har en tydlig ledarambition kombinerat med en personlig mognad och motiveras av att utveckla, stötta och leda andra människor.
  • Har en ambition att genom sitt ledarskap utveckla och bygga framgångsrika bolag
  • Är öppen, ambitiös och handlingskraftig, med en förmåga att hantera olika människor och situationer
  • Är social och har ett kontaktsökande sätt som underlättar kommunikation genom hela organisationen
  • Har 2 - 4 års arbetslivserfarenhet efter universitets/högskolestudier
  • Meriterande är att aktivt ha utvecklat sin ledarskapsförmåga, till exempel genom att anta ledarskapsroller i allt från idrott, föreningsliv, studentorganisationer, arbetsliv, etc.

Ansökan

Nästa program startar i augusti 2023 och vi välkomnar ansökningar löpande tilll info@volati.se.

Bilägg CV och personligt brev i din ansökan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Ingrid Hjort på 073-096 15 53 alternativt ingrid.hjort@volati.se

Vi ser fram emot och välkomnar din ansökan!

Aktuellt

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten i Volatis ambition att skapa långsiktigt värde över tid.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Volati.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2023.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer