Medarbetare & utveckling

Vi på Volati är övertygade om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Som ansvarsfull ägare är det därför viktigt för oss att främja olikheter för att realisera all potential hos våra medarbetare.

Volati har intressenter från olika kulturer och bakgrund både i den svenska verksamheten och genom affärsenheter, kunder och leverantörer i andra länder. Förmågan att interagera med och hantera våra intressenter på rätt sätt är viktigt och ställer krav på en diversifierad arbetsstyrka som speglar de samhällen vi verkar i. Det bidrar till en stark kompetensförsörjning och därmed en långsiktig konkurrenskraft för Volati. Volati har en koncerngemensam HR-policy som samtliga affärsenheter som miniminivå måste följa. I den fastställs alla människors lika värde och att Volati och affärsenheterna ska säkerställa rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras eller utsättas för kränkande särbehandling. Varje affärsenhet ska ha riktlinjer och instruktioner som beskriver hur man ska agera om något sådant skulle förekomma.

Styrelseordförande och VD i affärsenheterna är ansvariga för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är en integrerad del av HR-arbetet i bolagsstyrelsernas agenda. I det årliga arbetet ska en analys av jämställdhetsarbetet göras, vilken inkluderar nulägesbeskrivning, utmaningar, prioriteringar, åtgärder och uppföljning. Volati säkerställer också ett jämställdhetsperspektiv i de koncerngemensamma programmen för kompetensutveckling; Volati Academy, Volati Knowledge och Volati Management Program.

Under de senaste åren har vi arbetat med våra processer kring jämställdhet. Det noteras att vi har kommit en bit på väg men att vi har en bra bit kvar innan vi är nöjda. Detta inkluderar alla aspekter av jämställdhet såsom utformning av våra strategiska HR-initiativ, urval av kandidater, processer och leverantörer. För de koncerngemensamma programmen är den uttalade ambitionen att rekrytera och engagera en betydande andel kvinnor. En årlig utvärdering av affärsenheternas jämställdhetsarbete görs av Volatis ledning och redovisas till Volatis styrelse.

I vår årsredovisning berättar vi mer om hur Volati och våra affärsenheter arbetar med värderingar.

Relaterat


Volati kompetensutveckling

"En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner."

Strategiskt HR-stöd

En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom vårt HR-arbete vill vi också etablera Volati som en attraktiv koncern som kan locka till sig de bästa talangerna. Vi tar oss an detta inom tre huvudsakliga områden – Volati Management Program, Volati Academy och Volati Management Meeting.

Volati Management Program

Inom ramen för Volati Management Program rekryteras personer som har universitets- eller högskoleutbildning och ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund. Under utbildningen sitter de växelvis hos Volati och hos minst två affärsenheter. Programmet attraherar många kvalificerade kandidater och gör att koncernens affärsenheter får tillgång till personer som de annars hade haft svårt att attrahera.

Volati Academy

Volati Academy är ett ledarskapsprogram på 12 månader som riktar sig till personer på ledningsgruppsnivå i affärsenheterna där deltagarna får ta del av både interna och externa föreläsningar. Programmet har två syften. Dels att stärka deltagarnas kompetens inom områden som finansiell analys, strategi och ledarskap, dels att etablera en gemensam syn på dessa områden i Volatis alla affärsenheter.

Volati Management Meeting

Vartannat år genomförs Volati Management Meeting där affärsenheternas ledningar och nyckelpersoner samlas till en tre dagar lång konferens. Konferensen innefattar bland annat workshops och föreläsningar inom utvalda områden. Detta utgör dessutom en plattform för att adressera viktiga gemensamma frågeställningar inom koncernen och skapar nätverk som främjar samverkan mellan individer från koncernens olika bolag.

Kunskap och verktyg för verksamhetsutveckling

Volati stödjer sina affärsenheter genom att förse dem med kunskap och verktyg som kan förbättra deras affärsprocesser. Detta görs genom konceptet Volati Knowledge som både handlar om att ta vara på best practice inom koncernens affärsenheter och att tillföra ny kunskap och nya verktyg. Inom Volati Knowledge har vi bland annat drivit ett flertal koncerngemensamma program för resultatförbättring där utbildning varvats med implementering av nya arbetssätt i bolagen, exempelvis för inköp, prissättning och digitalisering av verksamheter. Dessa har i flera fall gett direkt kvantifierbara resultat i affärsenheterna. Utöver programmen genomförs också utbildningar, workshops och expertföreläsningar inom utvalda områden.


Jobb inom Volati koncernen

Är du intresserad av att söka arbete inom Volatigruppen är bästa sättet att titta på affärsenheternas hemsidor och se vad som verkar intressant för att sedan kontakta dotterbolagen direkt.

Våra affärsenheter


Volati Management Program

Volati Management Program är ett ledarutvecklingsprogram som löper under 18 månader där deltagarna i förväg placeras på ett målbolag i någon av koncernens affärsenheter. Programmet hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund och deltagarna befinner sig växelvis hos Volati och hos minst två affärsenheter. Initiativet attraherar många kvalificerade kandidater och säkerställer en hög kompetensförsörjning inom koncernen.

Möt våra VMP:are

Volati Management Program (VMP) startades 2015 med idag 19 personer som har antingen examinerats eller befinner sig i programmet. Examinerade deltagare har därefter erhållit spännande roller runt om i Volatikoncernen och träffas genom det gemensamma nätverksforumet VMP Alumni.

Våra nuvarande VMP:are påbörjade sitt program under hösten 2022.

Amalia Larsson Hurtig, Mattias Karlsson och Lisa Lenberg,
Amalia Larsson Hurtig, Mattias Karlsson och Lisa Lenberg,

Sök Volati Management Program

Är du ekonom eller ingenjör med 1-3 års arbetslivserfarenhet som managementkonsult eller motsvarande och vill göra en snabb karriär till en ledningsgruppsroll?

Volati Management Program 2023, startar i september 2023, löper över 18 månader och är uppdelat på tre projektplaceringar - två sexmånadersperioder i två av våra femton affärsenheter och sex månader på Volatis huvudkontor. Parallellt med projektarbetet i affärsenheterna ges du möjligheten att utvecklas inom strategi och ledarskap. En av de två affärsenheterna kommer att bli ditt bolag, vars VD blir din mentor och där du kommer att fortsätta arbeta i en ledande befattning när programmet är slut.

Framtidens ledare - gör skillnad för sig själv och andra

På Volati har vi alltid trott på enskilda högpresterande individers förmåga att åstadkomma förändring. Vi satsar därför omfattande resurser och tid för att få dig redo för den utmaning som väntar. Du blir en nyckelspelare för ditt bolag för att det ska nå sin fulla potential, samt för hela Volatis framtida utveckling.

Volati Management Program ger den unika möjligheten att efter programmet ingå i ledningsgruppen för någon av dotterkoncernerna. Det har blivit verklighet för samtliga personer som hittils genomfört programmet och som idag är aktiva i bolag som omsätter flera hundra miljoner.

Välkommen till Volatis gemenskap!

Vi söker upp till fyra personer som ska göra denna spännande resa tillsammans. Ni kommer att knyta ett nära band till varandra och ingå i Volati Management Program-nätverket bestående av 19 personer. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan både under formella och informella tillfällen.

Är du den vi söker?

Vi på Volati vet att ambitiösa och affärsintresserade personer kommer från olika sorters bakgrunder, privat som professionellt. Med största ödmjukhet har vi samtidigt bildat oss en uppfattning vad vi tror kan vara rätt förutsättningar för att lyckas väl hos oss.

Vi tror därför att du som söker:

  • Är examinerad ekonom eller ingenjör med goda studieresultat.
  • Har 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet inom affärsutveckling, exempelvis som managementkonsult, business analyst eller motsvarande.
  • Identifierar dig starkt med egenskaper som driven, självgående, lojal, analytisk, och social. Du har ett jordnära förhållningssätt, är flexibel och intresserad av affärer.

Ansökan

Nästa program startar under hösten 2023 och vi välkomnar ansökningar löpande till info@volati.se

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Ingrid Hjort på 073-096 15 53 alternativt ingrid.hjort@volati.se

Vi ser fram emot och välkomnar din ansökan!

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av bokslutskommuniké 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 10 februari kl 09.00.

Nytt affärsområde

Ettiketto Group har nått en sådan storlek att det nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati.

Om Volati

Årsredovisning

Ta del av Volatis värld i vår årsredovisning

Under 2021 har vi kunnat upprätthålla en fortsatt hög förvärvstakt och leverera en stark resultattillväxt.

- Andreas Stenbäck, VD Volati.

Läs mer