Volati kompetensutveckling

" En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner."

Strategiskt HR-stöd

En central framgångsfaktor för Volati är att koncernens bolag har tillgång till rätt kompetens på ledningsnivå och nyckelpositioner samt att dessa personer kontinuerligt utvecklas och får stöd för att nå sin fulla potential. Genom vårt HR-arbete vill vi också etablera Volati som en attraktiv koncern som kan locka till sig de bästa talangerna. Vi tar oss an detta inom tre huvudsakliga områden – Volati Management Program, Volati Academy och Volati Management Meeting.

Volati Management Program

Inom ramen för Volati Management Program rekryteras personer som har universitets- eller högskoleutbildning och ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund. Under utbildningen sitter de växelvis hos Volati och hos minst två affärsenheter. Programmet attraherar många kvalificerade kandidater och gör att koncernens affärsenheter får tillgång till personer som de annars hade haft svårt att attrahera.

Volati Academy

Volati Academy är ett ledarskapsprogram på 18 månader som riktar sig till personer på ledningsgruppsnivå i affärsenheterna där deltagarna får ta del av både interna och externa föreläsningar. Programmet har två syften. Dels att stärka deltagarnas kompetens inom områden som finansiell analys, strategi och ledarskap, dels att etablera en gemensam syn på dessa områden i Volatis alla affärsenheter.

Volati Management Meeting

Vartannat år genomförs Volati Management Meeting där affärsenheternas ledningar och nyckelpersoner samlas till en tre dagar lång konferens. Konferensen innefattar bland annat workshops och föreläsningar inom utvalda områden. Detta utgör dessutom en plattform för att adressera viktiga gemensamma frågeställningar inom koncernen och skapar nätverk som främjar samverkan mellan individer från koncernens olika bolag.

Kunskap och verktyg för verksamhetsutveckling

Volati stödjer sina affärsenheter genom att förse dem med kunskap och verktyg som kan förbättra deras affärsprocesser. Detta görs genom konceptet Volati knowledge som både handlar om att ta vara på best practice inom koncernens affärsenheter och att tillföra ny kunskap och nya verktyg. Inom Volati Knowledge har vi bland annat drivit ett flertal koncerngemensamma program för resultatförbättring där utbildning varvats med implementering av nya arbetssätt i bolagen, exempelvis för inköp, prissättning och digitalisering av verksamheter. Dessa har i flera fall gett direkt kvantifierbara resultat i affärsenheterna. Utöver programmen genomförs också utbildningar, workshops och expertföreläsningar inom utvalda områden.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.