Vi arbetar strukturerat med förvärv

Volati har genom sin långa erfarenhet utarbetat strukturerade processer för genomförande av förvärv. De huvudsakliga faserna i förvärvet omfattas av identifiering av möjliga förvärv, utvärdering, genomförande och integrering av det förvärvade bolaget.

Identifiera

Vi får kontinuerligt förslag på potentiella förvärvsmöjligheter via vårt nätverk. Vissa ägare som vill sälja sina bolag känner till Volati och tar kontakt direkt med oss. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen och endast bolag som uppfyller våra förvärvskriterier analyseras vidare.

Utvärdera

Efter den initiala processen analyseras ett tjugotal bolag vidare internt där Volati skapar sig en djupare förståelse av bland annat bolagets kunderbjudande, marknad och konkurrenssituation, finansiella historik, samt värdering. I samband med detta utformar Volati också en hypotes för hur de kan addera värde i bolaget genom ett aktivt ägande.

Genomföra

I slutfasen av förvärvsprocessen genomför Volati bekräftande kommersiell, finansiell och legal genomlysning av förvärvsobjektet. Större delen av detta arbete sker internt.

Integrera

Efter genomfört förvärv spenderar vi tid med bolagets ledning för en gemensam utarbetning av en strategisk och finansiell plan med tydligt uppställda finansiella mål som bolagets ledning förväntas uppfylla. Vi arbetar sedan aktivt med bolaget genom kontinuerliga uppföljningar av implementeringen av den strategiska planen. Detta sker dels genom styrelsearbetet, men också via löpande dialog med ledningen.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati. Vårt fokus ligger på nordiska bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden.

Kontakta oss gärna

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar delårsrapport för januari-mars 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.