Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2020

Valberedning har utsetts i Volati AB inför årsstämman 2020 i enlighet med den instruktion som antogs av Volatis årsstämma 2019. Valberedningens ledamöter utgörs av:

  • Carin Wahlén (valberedningens ordförande), som representerar Patrik Wahlén
  • Karl Perlhagen, som representerar sig själv
  • Jannis Kitsakis, som representerar Fjärde AP-fonden

Valberedningen är densamma som inför årsstämman 2019 och består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista september 2019. Sammantaget representerar valberedningen cirka 73 procent av rösterna i Volati AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september 2019). 

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2020 är att bereda och lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas den 6 maj 2020. Aktieägare i Volati AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen under e-postadressen bolagsstamma@volati.se eller via bolagets postadress nedan, senast den 6 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Org. nr.: 556555-4317

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Telefonkonferens

Volati inbjuder till en presentation av delårsrapport vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.