Revisionsutskott

I revisionsutskottet ingår Magnus Sundström, ordförande, Björn Garat, ledamot, Patrik Wahlén, ledamot. Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Volatis styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll;
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster;
  • lämna godkännande på uppdrag till revisionsbolag som är revisorer för bolaget avseende tjänster utanför revisionsuppdraget uppgående till mer än 100 000 kronor;
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval; och
  • bereda styrelsens beslut i ovanstående frågor.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsen beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Utskottets ordförande har dessutom löpande kontakt med bolagets revisor.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.