Revisionsberedning

Styrelsen har beslutat att inte inrätta något särskilt revisionsutskott utan att styrelsen i sin helhet ska fullgöra de uppgifter som sådant utskott skulle ha enligt Koden. Vad avser revisionsfrågor innebär det att styrelsen ska fullgöra de uppgifter som anges i aktiebolagslagen och de uppgifter som revisionsutskottet har enligt Revisorsförordningen. Dessa skyldigheter innefattar huvudsakligen följande uppgifter:

 • Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet.
 • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
 • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om Revisionsnämndens kvalitetskontroll.
 • Behandla frågan om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt vilken funktion styrelsen haft.
 • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
 • Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
 • Bereda styrelsens beslut i ovanstående frågor.

För att fullgöra ovanstående uppgifter ska styrelsen:

 • Löpande hålla kontakt med bolagets ekonomiavdelning och revisor för att underlätta revisionsarbetet, informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på Bolagets och Koncernens risker.
 • Vid behov stödja koncernledningen i redovisningsfrågor.
 • Bevaka att revisorernas rekommendationer, slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision följs.
 • Godkänna revisorns rådgivningstjänster samt fastställa en policy för revisorns rådgivningstjänster.
 • Granska och övervaka revisorns beräkning och uppföljning av arvodet för rådgivningstjänster.
 • Granska och övervaka att revisorn följer rapporteringskraven i Revisionsförordningen.
 • Inför årsstämma i bolaget överlämna en rekommendation till valberedningen innehållandes en skriftlig motivering med minst två valmöjligheter samt med angivande av vilken revisor som rekommenderas.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar Delårsrapport för januari-september 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.