Extra bolagsstämma 2 februari 2021

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 2 februari 2021

Vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ) som genomfördes den 2 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens förslag till vinstutdelning om 10,00 kronor per stamaktie med avstämningsdag den 12 februari 2021. Bolagsstämman beslutade även om vinstutdelning till preferensaktier om sammanlagt 30,80 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 5 februari 2021.

Vinstutdelningar

Styrelsen beslutade inför årsstämman den 25 juni 2020 att dra tillbaka det utdelningsförslag som tidigare hade kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019, som offentliggjordes den 20 februari 2020, med bakgrund i den rådande osäkerheten i marknaden till följd av coronaviruset.

De senaste månaderna har osäkerheten på marknaden minskat och även om det fortfarande finns skäl att vara återhållsam har styrelsen, vid en sammanvägd bedömning och givet bolagets fortsatt starka ställning avseende såväl eget kapital som likviditet, bedömt att förutsättningar föreligger för att genomföra vinstutdelning till preferensaktierna i enlighet med bolagsordningen samt extra vinstutdelning till stamaktierna.

Bolagsstämman beslutade att godkänna en extrautdelning om 10,00 kronor per stamaktie med avstämningsdag den 12 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 10 februari 2021). Bolagstämman beslutade vidare om preferensaktieutdelning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen med ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar ett innestående belopp om 20,80 kronor. Avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021).

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.