Kallelse till Årsstämma 2021

Volati AB (publ), 556555-4317, kallar till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor skriftligen. Dessa ska vara Volati tillhanda senast den 18 april 2021 och kommer att besvaras senast den 23 april 2021. Volati kommer att genomföra en webbsändning med styrelseordföranden och den verkställande direktören den 27 april 2021 på www.volati.se. I webbsändningen kommer ordföranden och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på året som har gått och ge svar på inkomna frågor från aktieägare.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Den som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 22 april 2021, och
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Länk för elektronisk poströstning

Relaterade dokument

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de tre affärsområdena Salix Group, Industri och Bokusgruppen.

Årsstämma

Volati kallar till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.