Årsstämma 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Volati AB (publ), 556555-4317, håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17:00 i Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 16.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 17 april 2019.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till bolagsstamma@volati.se, på bolagets webbplats www.volati.se, eller genom brev till Volati AB (publ), Att: Volatis årsstämma, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisations-nummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Anmälan

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast onsdagen den 17 april 2019.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.volati.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till bolagsstamma@volati.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 82 010 345 aktier, varav 80 406 571 är stamaktier och 1 603 774 är preferensaktier, vilket motsvarar totalt 80 566 948,4 röster, varav 80 406 571 röster hänför sig till stamaktier och 160 377,4 röster hänför sig till preferensaktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen

10. Val till styrelsen samt styrelseordförande

a) omval av styrelseledamot: Karl Perlhagen

b) omval av styrelseledamot: Patrik Wahlén

c) omval av styrelseledamot: Björn Garat

d) omval av styrelseledamot: Louise Nicolin

e) omval av styrelseledamot: Christina Tillman

f) omval av styrelseledamot: Anna-Karin Celsing

g) omval av styrelseledamot: Magnus Sundström

h) omval av styrelseordförande: Patrik Wahlén

11. Fastställande av arvode till revisorn

12. Val av revisor

13. Beslut om valberedning

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna preferensaktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier

18. Beslut om godkännande av överlåtelse av två procent av aktierna i dotterbolaget Volati Infrastruktur AB (indirekt moderbolag till S:t Eriks AB) till S:t Eriks AB:s verkställande direktör

19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseledamot Karl Perlhagen väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till stamaktieägarna om 1,00 krona per stamaktie och att måndagen den 29 april 2019 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till stamaktieägare utbetalas fredagen den 3 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till preferensaktieägarna, i enlighet med bolagets bolagsordning, om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie och att avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara 5 augusti 2019, 5 november 2019, 5 februari 2020 och 5 maj 2020 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Styrelsen noterar även att föregående årsstämma 2018 beslutade om utdelning på preferensaktier med 40,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 64 150 960,00 kronor, att utbetalas kvartalsvis, varav avstämningsdagen för den sista utestående utbetalningen är den 5 maj 2019. Denna utestående utdelning har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.

Baserat på utdelning till samtliga utestående stamaktier och preferensaktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, så uppgår den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen till stamaktieägarna till ett belopp om totalt 80 406 571,00 kronor och den föreslagna årliga vinstutdelningen till preferensaktieägarna under perioden augusti 2018-maj 2019 till ett belopp om totalt 64 150 960,00 kronor. Det noteras härtill, i enlighet med vad som framkommer ovan, att årsstämman 2018 härutöver beslutat om en vinstutdelning till preferensaktieägarna om 16 037 740,00 kronor, vilken verkställs den 5 maj 2019 och vilken har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

 1. 400 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande;
 2. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i
  bolaget; samt
 3. 75 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Punkt 10: Val till styrelsen samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

 • Styrelseledamöter:

a) Karl Perlhagen (omval)
b) Patrik Wahlén (omval)
c) Björn Garat (omval)
d) Louise Nicolin (omval)
e) Christina Tillman (omval)
f) Anna-Karin Celsing (omval)
g) Magnus Sundström (omval)

 • Styrelseordförande:

h) Patrik Wahlén (omval)

En presentation av de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.volati.se.

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Med beaktande reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fem av de sju föreslagna styrelseledamöterna: Anna-Karin Celsing, Björn Garat, Louise Nicolin, Magnus Sundström och Christina Tillman, är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att Patrik Wahlén inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare eftersom Patrik Wahlén är en större aktieägare och har varit anställd som senior advisor i bolaget fram till årsstämman 2018. Valberedningen anser vidare att Karl Perlhagen inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han är en större aktieägare.

Punkt 11: Fastställande av arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion för att utse valberedningen och att instruktionen ska gälla tills vidare.

* * *

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en kan vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman besluta om denne önskar ingå i valberedningen. Om styrelsens ordförande ingår i valberedningen ska övriga ledamöter utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de två största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om styrelsens ordförande avstår från att ingå i valberedningen ska valberedningens ledamöter utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter denne aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, minska sitt ägande så att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen så ska, om valberedningen så beslutar, av sådan aktieägare utsedd ledamot av valberedningen entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan. Skulle en aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, öka sitt aktieägande så att aktieägandet skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen (och denne aktieägare inte i samband härmed erbjuds att utse ledamot i valberedningen på grund av vad som föreskrivs i föregående mening) ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägare erbjudas möjlighet att utse en ledamot utan att ledamot utsedd av annan aktieägare entledigas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock härigenom aldrig överstiga sex (6) och redan utsedda ledamöter ska i detta sammanhang äga företräde. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen och om en ledamot lämnar valberedningen, innan ny valberedningen har konstituerats, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. De föreslagna riktlinjerna är identiska med de riktlinjer som godkändes av årsstämman 2018.

* * *

Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor

Grundprincipen är att ledande befattningshavares ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledande befattningshavares fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes erfarenheter, ansvarsområde och prestation.

Principerna för rörlig ersättning

Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning i tillägg till den fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mål och mätbara kriterier samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörliga ersättningar som utgår kontant får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen.

Bolagsstämma kan besluta om att rörlig ersättning ska utgå i form av aktierelaterad ersättning i såväl bolaget som dess dotterbolag. Aktierelaterad ersättning ska, utöver att främja långsiktigt värdeskapande, vara utformad med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

Övriga ersättningar och förmåner, som till exempel pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Fast lön under uppsägningstid ska uppgå till maximalt tolv månadslöner. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas och motiveras vid nästkommande årsstämma.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier i enlighet med följande villkor.

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter varje sådant förvärv uppgår till maximalt en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
 2. Förvärv får ske (i) på Nasdaq Stockholm, (ii) i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga ägare av stamaktier, (iii) i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga ägare av preferensaktier eller (iv) i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare.
 3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för det aktieslag som förvärvas.
 4. Förvärv i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till ett visst aktieslag får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig premie i förhållande till börskursen får tillämpas.
 5. Förvärvade aktier ska betalas kontant.
 6. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att (i) uppnå flexibilitet beträffande bolagets egna kapital och därigenom möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller (ii) beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.
 7. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för respektive förvärv av egna stamaktier eller preferensaktier.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av egna preferensaktier i enlighet med följande villkor.

 1. Överlåtelse får ske av egna preferensaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm.
 3. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 4. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas.
 5. Betalning för preferensaktier som överlåts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.
 6. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.
 7. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för respektive överlåtelse av egna preferensaktier.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av antalet utgivna preferensaktier). Styrelsen ska kunna besluta att emissionen ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § andra stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Punkt 18: Beslut om godkännande av överlåtelse av två procent av aktierna i dotterbolaget Volati Infrastruktur AB (indirekt moderbolag till

S:t Eriks AB) till S:t Eriks AB:s verkställande direktör Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att bolagets indirekt helägda dotterbolag Volati 1 AB, 556880-6235, överlåter två procent av aktierna i dess helägda dotterbolag Volati Infrastruktur AB, 559162-9612, till S:t Eriks AB:s, 556203-4750, verkställande direktör Tomaz Lewander (eller till honom helägt bolag). Volati Infrastruktur AB är vid tidpunkten för överlåtelsen indirekt ägare till samtliga aktier i S:t Eriks AB.

Den föreslagna överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Tomaz Lewander är en sådan nyckelperson i affärsenheten S:t Eriks och styrelsen bedömer att ett samägande mellan Volati och Tomaz Lewander är av väsentlig betydelse för S:t Eriks utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Volatis aktieägare.

Köpeskillingen ska uppgå till aktiernas beräknade marknadsvärde om 1 000 000 kronor. Köpeskillingen har fastställts genom en värdering baserad på bolagets lönsamhet i relation till en multipelvärdering som utgår ifrån värderingen av liknande bolag med relevanta justeringar. Styrelsen bedömer att den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässig och att det aktieägaravtal som ska ingås innehåller sedvanliga villkor, däribland att Volati äger rätt att köpa tillbaka aktierna från Tomaz Lewander under vissa förutsättningar.

Eftersom Tomaz Lewander är verkställande direktör i S:t Eriks AB (samt dess dotterbolag), som ingår i samma koncern som Volati AB (publ), är överlåtelsen en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

SÄRSKILDA MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 15, 16 och 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Swedens webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the annual general meeting is available in English on www.volati.se.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.