Volatis verktygslåda

Den decentraliserade affärsmodellen möjliggör för oss på Volati att fokusera på de strategiska frågorna i affärsenheterna och att stödja bolagen i de områden där Volati har stor kompetens. Genom lång erfarenhet som en aktiv och långsiktig ägare av bolag bidrar vi i styrelsearbetet för respektive affärsenhet samt genom kontinuerlig dialog med ledningen.

Volati strävar efter att vara den bästa ägaren för medelstora bolag. För oss innebär det att arbeta strukturerat med att stötta våra affärsenheter i arbetet med att stärka och utveckla verksamheterna och på det sättet skapa värde. Det sker huvudsakligen genom fyra prioriterade områden:

Strategi

Vid ett förvärv har Volati alltid en investeringshypotes som sedan utvecklas och bryts ned i strategiska initiativ av styrelsen och dotterbolagens vd. Ett exempel är förvärvet av Tornum där Volati såg en möjlighet i Östeuropa, lantbruket var i stort behov av reformer samtidigt som EU skulle ge finansiellt stöd. I vilka länder och mer exakt hur expansionen skulle gå till blev sedan en fråga för styrelse och vd. Volati bidrar aktivt, tillsammans med ledningen för respektive affärsenhet, i utformningen av den strategiska planen och stödjer sedan ledningen i genomförandet.

Talang

Många bolag på mindre orter har svårt att attrahera talanger och frågan om att hitta och utveckla bra ledare har ökat i betydelse för Volati. Sedan tidigare finns Volati Academy, där medarbetare i Volati utvecklas ibland annat strategi, ledarskapsfrågor och företagsekonomi. Från 2016 har Volati även ett managementprogram, en femton månader lång utbildning där deltagarna, som är unga talanger, varvar utbildning med arbete i de olika bolagen och hos Volati. Målet är att deltagarna ska sitta i någon av bolagens ledningar inom tre till fem år.

Kunskap

När bolag behöver driva förändringsprocesser som normalt sett inte ingår i deras verksamhet kan Volati ge stöd på olika sätt. Det kan handla om allt från produktion, försäljning, inköpsfrågor och prissättning till internationalisering. För att uppnå detta har Volati etablerat konceptet Volati Kunskap, med syftet att tillvarata medarbetarnas kunskap på olika områden och därigenom förbättra affärsprocesserna inom hela koncernen. Verktygen som används är exempelvis workshops, online-utbildningar, ett nätverk av externa experter, webbforum samt en internetbaserad kunskapsbank som tillhandahåller best-practice-exempel, artiklar, databaser, mallar och andra arbetsverktyg.

Finansiell kapacitet

Jämfört med vanliga familjeägda företag kan Volati tillföra större finansiell kapacitet, vilket möjliggör de investeringar och satsningar som planeras. Volati bidrar genom att effektivt allokera kapital mellan affärsenheterna där kapitalbehovet är störst. Samtliga materiella investeringsbeslut fattas i samråd med, och måste godkännas av, Volati. Affärsenheterna stöds även vid behov genom kapitalinjektioner i samband med strategiska initiativ, exempelvis vid större investeringar eller en geografisk expansion.

Aktuellt

Hållbarhet

Volatis värdegrund bygger på ansvarstagande som en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Delårsrapport Q2

Volati presenterar delårsrapport för januari-juni 2022.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig byggsten

För att kunna fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi integrera hållbarhet i allt vi gör. I vår hållbarhetsredovisning beskrivs Volatis och affärsenheternas arbete kring hållbarhet.

Läs mer