Särnotering av Bokusgruppen

I februari gav Volatis styrelse Volatis ledning i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning av Volatis andelar i, och notering av, Bokusgruppen.

Syftet är att ge Bokusgruppen bättre förutsättningar att accelerera sitt tillväxtinriktade arbete samt att synliggöra Bokusgruppens värden för intressenter. För Volati skapar en utdelning av Bokusgruppen förutsättningar för ett ökat fokus på organisk utveckling med bibehållen hög tillväxttakt – inte minst genom plattformsförvärv.

Nedan återfinns en sammanställning av de material som publicerats till marknaden och är hänförda till en särnotering av Bokusgruppen.

Informationsbroschyr

Den 28 april 2021 beslutade årsstämman i Volati, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut Volatis aktier i det delägda dotterbolaget Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare. Med anledning av den beslutade utdelningen kommer Bokusgruppen att ansöka om notering av Bokusgruppens stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Mer information angående den föreslagna utdelningen av aktierna i Bokusgruppen finns tillgänglig i form av en informationsbroschyr.

Bokusgruppens styrelse har även beslutat om en utdelningspolicy och finansiella mål, vilka framgår av informationsbroschyren.

Presentation

Utdelningen och särnoteringen av Bokusgruppen kommer att skapa två separata bolag – Volati och Bokusgruppen – med tydliga investeringsprofiler. Se investerarpresentationen för mer information samt beskrivningar av båda bolagen.

Kapitalmarknadsuppdatering 18 mars och Q&A 22 mars

Under kapitalmarknadsuppdateringen den 18 mars höll Maria Edsman, VD Bokusgruppen, och Jane Jangenfeldt, CFO Bokusgruppen, en längre presentation. Maria framförde att Bokusgruppen har en tydlig plan för ökad tillväxttakt i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar. Bokusgruppens marknadsandel inom e-handel ökade under 2020 och totalt sett utgjorde digitala kanaler 44 procent av försäljningen. Bolaget ser en betydande digital potential med sina 44 miljoner online-besök per år och kundklubbens två miljoner medlemmar. Se filmen Kapitalmarknadsuppdatering här.

I den direktsända frågestunden den 22 mars summerade Maria och Jane kapitalmarknadsdagen och besvarade därefter publikens frågor. Se filmen med Q&A här.

Information till stamaktieägare i Volati

Volatis styrelse har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av Bokusgruppens aktier ska vara den 1 juni 2021. Första dag för handel i Bokusgruppen beräknas bli fredagen den 4 juni 2021. Bokusgruppens aktier kommer att handlas under kortnamnet BOKUS med ISIN-kod SE0016074256. För mer information, se informationsbladet som skickades ut till Volatis stamaktieägare.

Bolagsbeskrivning Bokusgruppen

Den 27 maj publicerades Bokusgruppens bolagsbeskrivning.

Pressmeddelanden Volati och Bokusgruppen

Volati 19 februari 2021

Bokusgruppen 11 mars 2021

Volati 12 april 2021

Bokusgruppen 12 april 2021

Volati 27 april 2021

Bokusgruppen 27 april 2021

Volati 28 april 2021

Volati 29 april 2021

Volati 25 maj 2021

Bokusgruppen 25 maj 2021

Bokusgruppen 27 maj 2021

Volati 3 juni 2021

Bokusgruppen 3 juni 2021

Bokusgruppen 4 Juni 2021

Bokusgruppen 14 juni 2021

Volati 16 juli 2021

Bokusgruppen 16 juli 2021

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de två affärsområdena Salix Group och Industri.

Extra bolagsstämma

Volati håller extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.