Utdelningspolicy

Volatis styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att utdelning på stamaktier ska motsvara 10 – 30 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar ska hänsyns tas till framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag, koncernens finansiella ställning och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Årsstämman 2018 fattade beslut om vinstutdelning om 0,50 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier var den 18 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 23 maj 2018.

Utbetalningar av utdelning till preferensaktieägare

Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00 kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den enligt nedan, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Nedanstående tabell redogör för de olika tidpunkterna för utdelningen på preferensaktierna:

2018
Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 augusti 2018
Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 november 2018
2019
Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 februari 2019
Avstämningsdag för vinstutdelning på preferensaktier¹ 5 maj 2019

¹Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Euroclear Sweden administrerar utbetalningen varför Volati inte styr över detta datum.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q1

Volati presenterar Delårsrapport för januari-mars 2019.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.